Galaxy bigwheel

กติกาเกมกาแลคซี่บิ๊กล้อ

กติกาเกมกาแลคซี่บิ๊กล้อ มีวีการเล่นคือ ผู้เล่นจะต้องวางเดิมพันก่อนที่กาแลคซีบิ๊กล้อจะเริ่มหมุนหลังจากเดิมพันเสร็จแล้วbigwheelก็จะเริ่มหมุนแล้วรอจนกว่าล้อจะหยุดหมุนและบนล้อก็จะแสดงหมายเลขที่ชนะขึ้น
1.เดิมพัน 51 : 1
galaxy big wheel
2. ดิมพัน 51 : 1
galaxy big wheel 1
3. เดิมพัน 25 : 1
galaxy big wheel 2


ตารางอัตราต่อรองในแต่ละรูปของเกม Slot กาแลคซี่บิ๊กล้อ

galaxy big symbols


ปุ่มที่อยู่ภายในเกม Gclub กาแลคซี่บิ๊กล้อ

F1: แสดงรายละเอียดเกม | F3: บันทึกการเล่นเกม | SPACE : เว้น/ อัตโนมัติ | ENTER : เดิมพันต่อ/ ลบ

galaxy big wheel booton


ปุ่มสัญลักษณ์แสดงการเดิมพัน

สัญลักษณ์ตัวอักษร W แทนการเดิมพัน 51 : 1
สัญลักษณ์ตัวอักษร R แทนการเดิมพัน 51 : 1
สัญลักษณ์ตัวอักษร A แทนการเดิมพัน 1 : 1
สัญลักษณ์ตัวอักษร S แทนการเดิมพัน 3 : 1
สัญลักษณ์ตัวอักษร D แทนการเดิมพัน 6 : 1
สัญลักษณ์ตัวอักษร F แทนการเดิมพัน 12 : 1
สัญลักษณ์ตัวอักษร G แทนการเดิมพัน 25 : 1

galaxy big wheel gclub